2017'de Yeni Sistem Buzağı Desteğinde

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği bugün Resmi Gazetede yayınlandı.

2017'de Yeni Sistem Buzağı Desteğinde

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği bugün Resmi Gazetede yayınlandı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 09:48
2017'de Yeni Sistem Buzağı Desteğinde

BUZAĞI DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILACAK?

Buzağı desteklemesinden faydalanacak olanlar için uygulanacak şart ve kurallar şu şekilde:

Buzağıların, TÜRKVET ve E-Islah'a kayıtlı olmaları ile 2017 yılı içerisinde doğmakla beraber her iki veri tabanında anne ve doğum tarihlerinin aynı olması şartı aranacak.

BUZAĞI DESTEĞİNDE 4 AY ŞARTI

Buzağı, doğduğu işletmesinde en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olması gereklidir. Doğduğu işletmesinde 4 (dört) aydan önce ölen, kesilen ya da diğer işletmeye gidenler bu desteklemeden faydalandırılmaz.

BUZAĞI DESTEĞİNDE İNCE AYRINTI

Ancak, buzağı yetiştirmeyen entansif süt işletmeleri (en az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan), il/ilçe müdürlüğü onayı ile 4 (dört) aydan önce buzağı satabilir, bu buzağı 120 (yüz yirmi) gün yaşamış ve aşıları sonuçlanmışsa desteklemeden faydalandırılır. Entansif süt işletmeleri il/ilçe müdürlüklerine başvuru eder, yerinde yapılan belirleme sonrası, şartları sağlayan işletmelerin listesi, il müdürlüklerince askı ve/ya da hak ediş listelerinin yayınlanması öncesi HAYGEM'e bildirilir.

İşletmede bulunma süresi TÜRKVET ve E-Islah'tan alınır. TÜRKVET ya da E-Islah sistemlerinden birisinde 4 (dört) aydan önce sürüden çıktığı belirleme edilenler, bu desteklemeden faydalandırılmaz.

BUZAĞILARIN PROGRAMLI AŞILARI YAPILMIŞ OLMALI

Hastalıklardan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak suretiyle bütün buzağıların uygulamalı aşıları yapılmış ve aşı bilgileri Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olması gereklidir. Bu aşılar; dişilerde brusella, şap ve LSD (lumpy skin disease), erkeklerde şap ve LSD aşıları olup, ülke geneli yeni aşıların uygulamalı aşı kapsamına alınması halinde, bu aşılar da kapsama alınma tarihinden sonra doğan buzağılar için desteklemede geçerli olacaktır.

İKİZ VEYA ÜÇÜZ DOĞAN HER BUZAĞIYA AYRI AYRI DESTEK VERİLECEK

Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır. İkiz ya da üçüz doğan her buzağı için tek tek destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme ödemesi buzağının doğduğu işletme numarası üzerinden, E-Islah'ta buzağı müracaat dosyasında kayıtlı işletme sahibine yapılır.

E-ISLAH'TA BELİRLENEMEYEN BUZAĞIYA DESTEK VERİLMEYECEK

Buzağının doğum bilgisi E-Islah veri tabanından alınır. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi E-Islah'ta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

SAF ETÇİ IRK BUZAĞILAR BU DESTEKLEMEDEN YARARARLANAMAYACAK

Soy kütüğü buzağı desteğinden faydalanacak olanların buzağılarının E-Islah'ta kayıtlı analardan; embriyo aktarımı sonucu ya da saf kültür ırkı ya da melezi buzağıların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla, yerli ırk ya da melezi buzağıların ise herhangi bir ırktan boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu doğmuş olması gerekir. Saf Etçi ırk buzağılar, bu desteklemeden faydalandırılmaz.

Soy kütüğü buzağı ve döl denetimi ilave desteğinde; embriyo aktarımı ya da suni tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin E-Islah veri tabanına kaydedilmiş olması gerekir.

SOY KÜTÜĞÜ BUZAĞI DESTEKLEMESİNDEN YARARLANACAK İŞLETMELERDE ARANACAK ŞARTLAR

Soy kütüğü buzağı desteklemesinden faydalanacak işletmeler; 1/10/2017 tarihinden önce E-Islah'ın soy kütüğü bölümüne kaydedilmiş ve 31/12/2017 tarihinde halen kayıtlı durumda, bu desteklemeye başvuruını damızlık sığır yetiştiricileri birliği vasıtasıyla yapmış, 2017 yılı itibariyle soy kütüğünde üye olarak geçirdiği sürenin en az üçte ikisi kadar bir süreyle işletmesinde süt ölçümü yapmış ve soy kütüğü ve döl denetimi çalışmaları hakkında talimatlara uymuş olması gereklidir.

ŞARTLARI TAŞIMAYAN İŞLETMELER SADECE BUZAĞI DESTEĞİNDEN YARARLANACAK

Soy kütüğünde kayıtlı işletmelerden bu şartları taşımayanlara, soy kütüğü buzağı desteklemesi ödenmeyip, buzağı desteği öadı verilir. Soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğü buzağı desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve bu birliğin üyesi olan il birlikleri sorumlu olup bunlar, talimat doğrultusunda süt ölçümü yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek haksız ödemeleri önlemek ve yetiştirici mağduriyetlerine neden olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

E-Islah kayıtlarında, destekleme için yeterli süt ölçümü olmayan işletmeler hariç, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve/ya da il birliklerinin denetimleri sonucu, talimat doğrultusunda süt ölçümü yapılmayan işletme ya da iller, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından yazılı olarak 15/1/2018 tarihine kadar HAYGEM'e bildirilir. Birinci dönemde ön soy kütüğü işletmesi olarak destekleme alan işletmelerin sonraki dönemde soy kütüğüne geçmesi halinde; birinci dönemde aldığı desteklere ilave ödeme yapılmaz.

YETİŞTİRİCİLERİN GÖREVLERİ

Buzağıların zamanında küpeletilmesi, TÜRKVET ve E-Islah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, uygulamalı aşılarının yaptırılmasından yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

İŞLETME BİLGİLERİ 1 AĞUSTOS 2018'E KADAR GÜNCELLENMELİ

Yetiştiriciler, işletme bilgileri ile buzağılarının desteklemeye esas girdilerinin 1/8/2018 tarihine kadar TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarında güncellenmesinden sorumludur. Bu tarihten sonra söz konusu kayıtlara itiraz edilemez. Güncelleme müracaatları, en geç 15/7/2018 tarihine kadar yapılmalıdır.

BUZAĞI DESTEĞİNDE BAŞVURU YERİ

Buzağı desteklemesinin müracaat yeri, biçimi ve zamanına dair şart ve kurallar şunlar:

İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler; damızlık sığır yetiştiricileri birliği vasıtasıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise; üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri vasıtasıyla, herhangi bir yetiştirici/üretici örgütüne üye değilse şahsen il/ilçe müdürlüklerine istekçe ile müracaatda bulunlinkar. Yetiştirici/üretici örgütüne üye olmasına rağmen kişisel müracaat yapılmışsa müracaat geçersizdir.

Buzağı desteklemesi, soy kütüğü işletmelerinde 2018 yılında olmak suretiyle iki dönemde, ön soy kütüğü işletmelerinde ilki 2017 yılında olmak suretiyle üç dönemde yapılacak askı ve hak ediş çalışmalarıyla ödenecek olup, bu desteklemeye bir defa müracaat yapmak yeterli olacaktır.

İLK BAŞVURU 1 EKİM 2017

İlk destekleme müracaatsu 1/10/2017 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılır, bu dönemde müracaatsu olmayan yetiştiriciler sonraki destekleme zamanları için 1/11/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında müracaat yapabilir. Her iki dönemde de destekleme müracaatsu olmayan yetiştiriciler ise 1/4/2018 - 1/6/2018 tarihleri arasında müracaat yapabilir. Başvurular, müracaat tarihinden sonraki dönemde yapılacak desteklemelerde geçerli olur. 1/6/2018 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmez, destekleme kapsamına alınmaz.

Başvurusunda usule dair eksikleri bulunanlar, yazılı olarak uyarılır ve 10 (on) gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir. Eksiklikler tamamlanmaz ise müracaat geçersiz sayılır.

İCMALLER ÖNCESİNDE İL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak prosedürler şunlardır;

Desteklemeye başvuran gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerin ise vergi numarasının E-Islah ve TÜRKVET veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.

Destekleme hakkında buzağı, tohumlama, sürüden çıkış, müracaat ve aynısı verilerin E-Islah ve TÜRKVET kayıt sistemlerine zamanında kaydının yapılması sağlanır.

Desteklemeye başvuran yetiştiricinin birinci dönem için 15/10/2017, ikinci dönem için 15/1/2018 ve üçüncü dönem için 1/7/2018 tarihine kadar E-Islah veri tabanında tanımlanması sağlanır. Askı dönemindeki itirazların ya da hata sonucurın düzeltilebilmesi ve kusurlerin giderilebilmesi için gerektiğinde bu süreler Bakanlıkça en çok bir ay uzatılabilir.

DESTEKLEME ÖDEMESİNİN YAPILMASINA ESAS ÇALIŞMALAR

İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesi yapılmasına esas çalışmalar şunlardır;

1/1/2017 –1/4/2017 tarihleri arasında doğan buzağılar için TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/10/2017 tarihli verilerinden, 20/10/2017 tarihine kadar bu Tebliğde bulunan ölçütler doğrultusunda müracaatsu olan yetiştiriciler için desteklemeye esas İcmal-1 (askı listesi) E-Islah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince 10 (on) gün süreyle yetiştiricilere duyurulacak biçimde askıya çıKarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1'deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar desteklemenin diğer zamanlarınde değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde revizyonler yapılır, kusurler giderilir.

TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/11/2017 tarihli verilerinden faydalanılarak E-Islah'ta yayınlanan İcmal-2'ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait İcmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2'ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak suretiyle 10/12/2017 tarihine kadar HAYGEM'e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

1/1/2017 –1/9/2017 tarihleri arasında doğan buzağılar için TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/1/2018 tarihli verilerinden, 25/1/2018 tarihine kadar bu Tebliğde bulunan ölçütler doğrultusunda müracaatsu olan yetiştiriciler için İcmal-2'deki buzağılar hariç olmak suretiyle desteklemeye esas İcmal-3 (askı listesi) E-Islah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince 10 (on) gün süreyle yetiştiricilere duyurulacak biçimde askıya çıKarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-3'teki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar desteklemenin diğer döneminde değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde revizyonler yapılır, kusurler giderilir.

İCMALLER 31 MART 2018'E KADAR HAYGEM'E GÖNDERİLECEK

TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/2/2018 tarihli verilerinden faydalanılarak E-Islah'ta yayınlanan İcmal-4'ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait İcmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4'ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak suretiyle 31/3/2018 tarihine kadar HAYGEM'e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

2/7/2018 tarihli E-Islah ve TÜRKVET kayıtlarından 2018 yılının Temmuz ayının ilk haftası, bu Tebliğde bulunan ölçütler doğrultusunda müracaatsu olan yetiştiriciler için İcmal-2 ve İcmal-4'teki buzağılar hariç olmak suretiyle desteklemeye esas İcmal-5 (askı listesi) HAYGEM tarafından E-Islah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından E-Islahtan alınan listeler, 10 (on) gün süreyle yetiştiricilere duyurulacak biçimde askıya çıKarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-5'teki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde revizyonler yapılır, kusurler giderilir.

TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 1/8/2018 tarihli verilerinden faydalanılarak E-Islah'tan yayınlanan İcmal-6'lar ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait İcmal-6 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-6'lar il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak suretiyle 2018 yılı Eylül ayı ortasına kadar HAYGEM'e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

İcmaller, E-Islah ve TÜRKVET'ten uygulama eskatiyenrındaki bütün kıstkatiyenr doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. TÜRKVET hakkında bilgiler, kendiliğinden sistemler arası ilişkilendirme ile de alınır.

BU TARİHTEN SONRA KAYDEDİLEN BUZAĞILARA DESTEK VERİLMEYECEK

1/8/2018 tarihinden sonra E-Islaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

YETİŞTİRİCİ BÖLGESİ İLLERDE BUZAĞILARA İLAVE DESTEK VERİLECEK

Yetiştirici Bölgesi olan illerde buzağılara ilave destek öadı verilir.

TARIM CEZALISI OLAN İŞLETMELER BU DESTEKLERDEN YARARLANAMAYACAK

Soy kütüğü ve döl denetimi desteği hariç olmak suretiyle, hastalıklardan âri işletme desteği alan işletmeler ile 31/12/2017 tarihinde tarım cezalısı olan işletmeler, bu desteklemeden faydalandırılmaz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner214

banner132

banner180

banner203

banner221

banner198

banner212

banner213

banner217

banner224