Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 12. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 12. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar

16 Eylül 2017 Cumartesi 09:36
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını öneme alarak, kırsal alanda gelir seviyesinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı endüstri entegrasyonunun sağlanması amacıyla ufak ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, besin güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda seçenek gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasını hedefleyen "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22) 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 saseneı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
PROJE KONULARI: Yayınlanmış olan tebliğ ile uygulamanın 12. Etabı uygulanacak olup ekonomik yatırımlar destekleme uygulaması kapsamında;  Tarımsal mamüllerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,- Mevcut faal olan ya da olmayan tesislerin kapasite artırımı - Teknoloji yenilenmesi ile kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olmak üzere İlimizde;
1- *Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel mamüllerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (BÜİ), 
2- Hayvansal mamüllerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması hususu ile alakalı yalnızca ham derinin işlenmesi ve günlük en çok 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha (HÜİ), 
3- Soğuk hava deposu (SHD), 
4- Çelik silo (ÇES), 
5- Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HOG), 
6- Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (SER), 
7- Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (YEÜ),
8- Kırsal ekonomik alt yapı yatırım hususlarından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,
8. a- Kırsal turizm: 39 ilde; Sadece yeni tesis müracaatları amacıyla kırsal alanda en az 5, en çok 25 oda kapasiteli konaklama tesisleri ile sosyal hayat alanlarını (Restoran, kafe, çocuk parkı v.b) içersinde barındıran tesislere verilecektir. Alınacak makine ekipman ve malzemeler tesisin kapasitesiyle orantılı olmalıdır. Konaklama tesislerinde lüzumlu izin, ruhsatlar, işyeri açma ve çalışma belgesi nihai rapor ile beraber istenir. Konaklama tesisi yatırımları dışındaki yatırımlarda ise turizm belgesi istenir.


Sayı:45

8. b- Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri:
8. b. 1- Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile beraber iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler amacıyla buzlama makinesi, balık nakil tankı (Balık nakil tankı üretimi ile orantılı olmalı), kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre, tekne üstünde hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı.
8. b. 2- Çiftlik gübresi depolama ve/ya da işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/ya da işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,(tüm imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı işleri genel teknik şartnamesine uymalıdır,  kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata sağlam olmalıdır) ceviz hasat makinesi.
8. b. 3- Yaylacılar ve gezici arıcılar amacıyla çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, yaylacılar amacıyla çadır ahır ve ağıl, arıcılar amacıyla bal süzme, sır alma, bal dinlendirme.
8. b. 4- Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel (Bağımsız ya da blok şeklinde tünel), meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, faal halde olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu amacıyla ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü.
8. b. 5- Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içersinde imal edilen mamüllerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,
8. b. 6- Hayvansal üretime yönelik en çok 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma (sabit/hareketli), yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk ufakbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu,
* Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak yukarıda belirti edilen gruplardan yalnızca bir tanesi amacıyla müracaat yapılabilir.
Örneğin; Yatırımcı yukarıdaki altı guruptan yalnızca bir gurubun içersinde tespit edilen mal alımlarından birini, birkaçını ya da tamamını alabilmek amacıyla müracaatte bulunabilir. Yatırımcı aynı anda üçüncü gurubun içersindeki çadır ağıl, ahır ve dördüncü gurup içersindeki plastik tünele müracaatte bulunamaz.
* Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik gezici arıcı ve yaylacılar amacıyla oluşturulan müracaatlarda sabit işletmenin bulunduğu yerin mülkiyet belgesi istenir.
* Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarda yatırımcıya ait değişik parseller bir tüm ve tek işletme olarak değerlendirilir.
c) El sanatları ve katma kıymetli mamüller: 39 ilde, Kırsal alanda tespit edilen tesislerde illerce belirlenecek detaylı el sanatları.
Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri hariç, tüm müracaatlarda müracaatya temel yatırım hususunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi amacıyla, alınmış ya da alıncak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin kesinlikle müracaat hususu ile uyumlu olması gerekir.
Sayı:45
BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER:
1) Gerçek ve tüzel şahıslar doğrulusunda yapılır.
2) Kırsal ekonomik alt yapı hususlarından kırsal turizm, el sanatları ve katma kıymetli mamüller hariç müracaat sahibi gerçek ve tüzel bireylerin, Bakanlık doğrulusunda oluşturulan çiftçi kayıt sistemine ya da Bakanlık doğrulusunda oluşturulmuş başka kayıt sistemlerine son müracaat tarihinden evvelce kayıtlı olması gerekir.
- Başvuru sahibi tüzel kişiliğin Bakanlık doğrulusunda oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine ya da Bakanlık doğrulusunda oluşturulan başka kayıt sistemlerine kaydı temeltır. Bu amaçla tüzel kişiliği meydana getiren bireylerin ilaveten kayıt olmaları gerekmemektedir.
3) Bütün yatırımlara yönelik proje hususlarına başvurabilecek tüzel bireylerin idari ve mali yönden kamudan bağımsız olması gerekir.
4) Bütün yatırımlar amacıyla son müracaat tarihinden evvelce kurulan; Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve şunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
YATIRIM YERİ MÜLKİYETİ: Bütün müracaatlarda yatırım yerinin; müracaat sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, endüstri odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize endüstri bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize endüstri bölgesi ve ufak ihtisas endüstri sitesinden müracaat sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi sene tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, endüstri odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile şunlar dışında kalan tüzel ve gerçek şahıslardan bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi sene kiralanmış olması gerekir.
Tarımsal hedefli kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan tüm yatırım hususlarına ait müracaatlarda yedi sene kira zamanı koşulu aranmaz. Yatırım, mülkiyeti ya da kullanım hakkı müracaat sahibine ait olmak üzere bitişik aniden çok parselde yer alabilir. Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim tesisi hususlu müracaatlarda güneş enerjisi kullanılması durumunda teknik gerekçelerinin açıklanması ve alakalı mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller komşu parsellerde yer alabilir. Tamamlamaya yönelik müracaatların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi amacıyla, kesinlikle müracaatya husus yatırımın yapı ruhsatı ya da yapı kullanım izin belgesi ile uyumlu olması gerekir.
Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik müracaatlarda ise yukarıda belirti edilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilir. Bu halde kira sözleşmesi noter tasdikli olmalıdır.
HİBE ORANI: K.D.V hariç hibeye temel proje toplam tutarının %50’si hibe olarak ödenecektir. Bu Tebliğ kapsamında tarımsal mamüllerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmeyecektir.
SON BAŞVURU TARİHİ: Bu Tebliğde belirti edilen usul ve temellara göre hazırlanan müracaat dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren doksan (90) gün (SON BAŞVURU TARİHİ 11 ARALIK 2017) ortamında elektronik ağ (www.tarim.gov.tr) üstünden yapılmalıdır.

Sayı:45
YATIRIM SÜRESİ: Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/10/2018’dir.
YATIRIM YERİNİN MÜLKİYETİ: Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesisin mülkiyetini ve amacını yatırımının bitiminden itibaren beş sene sonrasına kadar değiştiremez. Hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman ve malzemelerin mülkiyetinin, yerinin ve amacının proje yatırımının bitiminden ileri beş sene ortamında değiştirildiğinin il müdürlüğü doğrulusunda belirlenmesi durumunda, ödenen hibe tutarı 21/7/1953 tarihli ve 6183 saseneı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak, gecikme zammı ile beraber yatırımcıdan tahsil edilir.
YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI:
1) Ekonomik yatırım hususlarında hibeye temel proje tutarı;Yatırım kalitesi yeni tesis olan müracaatlarda 2.000.000 Türk Lirası, yatırım kalitesi kapasite artırımı ve/ya da teknoloji yenileme olan müracaatlarda 1.500.000 Türk Lirası, yatırım kalitesi tamamlama olan müracaatlarda ise 1.750.000 Türk Lirası,üst limitini geçemez.
2) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım hususlarında hibeye temel proje tutarı; Kırsal turizme yönelik kalitesi yeni tesis olan yatırımlar amacıyla 1.500.000 Türk Lirası, başka yatırım hususları amacıyla 500.000 Türk Lirası, üst limitini geçemez.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14.09.2017

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner198

banner200

banner180

banner201

banner132

banner155

banner188